Automation Exhibition for Mass Customization and Low Cost Automation

Automation Exhibition for Mass Customization and Low Cost Automation

Automation Exhibition for Mass Customization and Low Cost Automation

นิทรรศการการจัดแสดงกระบวนการกลึงชิ้นงานโดยใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4-5 พฤษภาคม 2565 เป็นนิทรรศการที่จัดขึ้นโดยกลุ่มคลัสเตอร์ Thailand Robotics and Automation Cluster ได้มุ่งเน้นในเรื่องของการใช้งานหุ่นยนต์ในการผลิต และการประยุกต์ใช้หุ่นยนต์ในระบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มผลิตภาพ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน

บริษัท แมกซ์ แวลู เทคโนโลยี จำกัด สมาชิกกลุ่มคลัสเตอร์ Thailand Robotics and Automation Cluster ได้มีโอกาสเข้าร่วมนิทรรศการ Automation Exhibition for Mass Customization and Low Cost Automation นิทรรศการจัดแสดงกระบวนการกลึงชิ้นงานโดยใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ทางบริษัทได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบชิ้นงานที่ผ่านกระบวนการกลึง โดยใช้ Dial Gauge PLC "Brand Sylvac" ทำงานร่วมกับหุ่นยนต์ UNiBOT ในการตรวจสอบชิ้นงาน ทั้งนี้ ทางบริษัทยังได้นำเครื่องมือวัดละเอียดมาร่วมจัดแสดงภายในงาน ดังนี้

  • Clinotronic Plus "Brand WYLER"
  • Forge gauge and Test stand motorized "Brand MARK-10"
  • Digiforce 9311, Load cell and Transducer "Brand BURSTER"
  • Wireless portable hardness E-computest with Stand for computest "Brand ERNST"

และยังได้นำเครื่องมือวัดละเอียดที่ใช้เทคโนโลยีการเชื่อมต่อ และส่งออกข้อมูลผ่านระบบ Bluetooth บนซอฟต์แวร์ SYLCOM จากแบรนด์ SYLVAC โดยมีเครื่องมือดังนี้

  • Height gauge (Hi_Cal) Bluetooth technology "Brand SYLVAC"
  • Digital indicators PLC "Brand SYLVAC"
  • Bluetooth instuments set "Brand SYLVAC"
  • Mini Dial gauges with Jig Fixture "Brand SYLVAC"

Powered by MakeWebEasy.com