Automation Exhibition for Mass Customization and Low Cost Automation

Automation Exhibition for Mass Customization and Low Cost Automation

Automation Exhibition for Mass Customization and Low Cost Automation

นิทรรศการการจัดแสดงกระบวนการกลึงชิ้นงานโดยใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4-5 พฤษภาคม 2565 เป็นนิทรรศการที่จัดขึ้นโดยกลุ่มคลัสเตอร์ Thailand Robotics and Automation Cluster ได้มุ่งเน้นในเรื่องของการใช้งานหุ่นยนต์ในการผลิต และการประยุกต์ใช้หุ่นยนต์ในระบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มผลิตภาพ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน

บริษัท แมกซ์ แวลู เทคโนโลยี จำกัด สมาชิกกลุ่มคลัสเตอร์ Thailand Robotics and Automation Cluster ได้มีโอกาสเข้าร่วมนิทรรศการ Automation Exhibition for Mass Customization and Low Cost Automation นิทรรศการจัดแสดงกระบวนการกลึงชิ้นงานโดยใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ทางบริษัทได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบชิ้นงานที่ผ่านกระบวนการกลึง โดยใช้ Dial Gauge PLC "Brand Sylvac" ทำงานร่วมกับหุ่นยนต์ UNiBOT ในการตรวจสอบชิ้นงาน ทั้งนี้ ทางบริษัทยังได้นำเครื่องมือวัดละเอียดมาร่วมจัดแสดงภายในงาน ดังนี้

  • Clinotronic Plus "Brand WYLER"
  • Forge gauge and Test stand motorized "Brand MARK-10"
  • Digiforce 9311, Load cell and Transducer "Brand BURSTER"
  • Wireless portable hardness E-computest with Stand for computest "Brand ERNST"

และยังได้นำเครื่องมือวัดละเอียดที่ใช้เทคโนโลยีการเชื่อมต่อ และส่งออกข้อมูลผ่านระบบ Bluetooth บนซอฟต์แวร์ SYLCOM จากแบรนด์ SYLVAC โดยมีเครื่องมือดังนี้

  • Height gauge (Hi_Cal) Bluetooth technology "Brand SYLVAC"
  • Digital indicators PLC "Brand SYLVAC"
  • Bluetooth instuments set "Brand SYLVAC"
  • Mini Dial gauges with Jig Fixture "Brand SYLVAC"

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy